بعد از سه سال و اندی حقوق خوندن می تونم به جرات بگم که مشروعیت یه حکومت و دوام یه نظام رو نه یارانه های وصل شده دم 

انتخاباتش و نه عبور کردن رییس جمهورش از بین مردم با ماشین ضد گلوله و بای بای کردن از داخل ماشین...بلکه رهبری رقم می زنه 

که آزادانه و بی دغدغه بین سیل جمعیت مردم قرار می گیره و از مرگ هم نمی ترسه چه برسه به گِلی شدن عباش...!


پ.ن: امام ما حتی حواسش هست که محافظشون ناخواسته به این بانو برخورد نکنند...(عکس باز شود)