یا دَلیلَ المتّقین


یک آدم معمولی بود، مثل بقیه!

خسته می‌شد می‌افتاد می‌خوابید مثل بقیه!

بلند می‌شد حال هیچی رو نداشت مثل بقیه!

به شهواتش وابسته بود مثل بقیه!

بدبخت بود مثل بقیه!

جهنم رفت مثل بقیه...


#بشنویم