علی صفایی حائری را غرق شوید...

اگر شکست قایق دلتان التماس دعای فرج...